Polazeći od zajedničkog opredjeljenja za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine (BiH),

Svjesni potrebe dinamiziranja ekonomskog razvoja i povećanja efikasnosti institucija na svim nivoima i borbe protiv svih oblika organiziranog kriminala i korupcije,

Uvažavujući izborni rezultat i broj osvojenih mandata na izborima 2010. godine,

Socijaldemokratska partija BiH (SDP BiH) i Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) zaključuju:

SPORAZUM O PROGRAMSKOJ / PROJEKTNOJ SARADNJI U ZAKONODAVNOJ I IZVRŠNOJ VLASTI U BiH 2012. – 2014.

Saglasni smo da pristupimo poboljšanju zakonodavnog i institucionalnog okvira na nivou države BiH i entiteta koji će osigurati ostvarivanje:

1. Realizacije Mape puta iz Brisela;

2. Ubrzanog ekonomskog razvoja;

3. Efikasnije i racionalnije javne uprave;

4. Unapređenja međusobne saradnje kroz kontinuirani dijalog.

1. Realizacija Mape puta iz Brisela

Djelovanjem kroz institucije vlasti na nivou BiH i entiteta osigurati implementaciju obaveza preuzetih na Političkom dijalogu na visokom nivou.

2. Ubrzani ekonomski razvoj i kreiranje povoljnijeg poslovnog ambijenta kroz efikasniji institucionalni okvir koji će omogućiti ubrzane investicije u funkciji reindustrijalizacije;

2.1. Zaštita interesa domaćih proizvođača i građana (reciprocitet, odnosno dovođenje u isti položaj domaćih sa stranim subjektima, poboljšanje carinskih procedura, kroz stručnu raspravu obezbijediti ukidanje valutne klauzule, zaštita domaćih proizvođača u pravcu prakse razvijenih zemalja, uvođenje zabrane uvoza poljoprivrednih proizvoda u vrijeme prispijevanja istih u Bosni i Hercegovini, zabrana izvoza pšenice i kukuruza u vrijeme dospijeća za sve one koji primaju poticaje, uz garanciju otkupne cijene…),

2.2. Pojednostavljivanje procedure ratifikacije međunarodnih sporazuma (uvođenje rokova i uspostava kategorije hitne procedure);

2.3. Uvođenje novog koncepta poslovne registracije (višestruko smanjenje troškova, on line registracija, jednošalterski postupak, skraćenje rokova na 3 dana, zajednički projekat entitetskih vlada prema međunarednim institucijama – software);

2.4. Izmjena člana 36. Zakona o Centralnoj banci BiH kojim se omogućava korištenje obveznica BiH, entiteta, kantona ili općina do 10% ukupnih obaveznih rezervi banaka;

2.5. Stavljanje u zakonsku funkciju Vanjskotrgovinske komore, izmjena Zakona o vanjskotrgovinskoj komori kojim će se urediti kriteriji i nadležnost za utvrđivanje visine članarine od strane institucija BiH, jedini obavezni izvor finansiranja je članarina, komore mogu imati i prihode koje proističu iz aktivnosti sa privrednicima , maksimalni iznos članarine ne može biti veći od 2 prosječne plate mjesečno u predhodnoj godini za područje za koje su komore osnovane, komore ne mogu uvoditi druge obavezne namete;

2.6. Dogovoreno je rješenje otvorenih pitanja na trasi koridora Vc (tunel Putnikovo brdo). Usaglašen je zajednički nastup prema međunarodnim institucijama i koncesionarima kroz definisanje funkcionalnih cjelina (dionica),

2.7. Ukoliko Bosna i Hercegovina u narednih 6 mjeseci ne dobije 3 BIP granična prelaza prema Hrvatskoj odgovornim ćemo smatrati i Evropsku komisiju koju pozivamo na organizaciju hitnog sastanka sa predstavnicima Institucija BiH i da aktivno učestvuju u iznalaženju rješenja. Napominjemo da su ispoštovane sve finansijske obaveze bosanskohercegovačke strane.

2.8. Podrška odlukama Skupštine Elektroprijenosa, podrška izmjenama i dopunama Zakona o Elektroprijenosu BiH u segmentu isplate dividende akcionarima gdje će akumulirana dobit (cca 100 miliona KM) biti raspodijeljena akcionarima u definisanom omjeru, hitno donošenje investicionog plana ulaganja koji će podrazumijevati da postojeća sredstva (cca 160 miliona KM) budu osnov za dalja investiciona ulaganja u većem iznosu kao rezultat tehničko tehnoloških potreba, s tim da se investiranje u prenosnu mrežu na području entiteta poštuje odnos kapitala u kompaniji, a nivelisati će se trogodišnje  uspostavljanje novih upravnih i nadzornih struktura radi

efikasnog provođenja zaključaka;

2.9. Izražavamo spremnost za zajedničko investiranje elektroprivreda uz angažman eksperata i procjenu realnih potreba i mogućnosti.

2.10. Imajući u vidu ekonomsku situaciju stranke su se dogovorile da u narednom periodu sagledaju uvođenje diferencirane stope PDV-a. Stranke su saglasne u vezi uvođenja kategorije plavog dizela tako što će svaki entitet u okviru svojih nadležnosti uvesti mehanizme koji će biti harmonizirani.

3. Efikasnija i racionalnija javna uprava

3.1. Donošenje izmjene i dopune Zakona o državnoj službi kojim će se osigurati da se mandati čelnih ljudi ministarstava vežu za mandat ministra, ove ljude imenuje Vijeće ministara BiH na prijedlog ministra uz obavezu poštivanja nacionalne jednakopravnosti; Ocjenjivanje državnih službenika vršit će se kvartalno. Ukoliko državni službenik dobije dvije negativne ocjene u toku godine ili uzastopno biti će razriješen dužnosti državnog službenika od strane ADS-a, a po pribavljenom mišljenju nadležne institucije. Ista odredba se odnosi i na rukovodeće državne službenike.

3.2. Izmjena Izbornog zakona u pravcu koji treba da osigura demoktratičniji izborni proces u dijelu utvrđivanja izbornih rezultata, eliminiranjem izbornog inžinjeringa kroz sistem zatvorenih listi, veću zastupljenost manjinskog pola u zakonodavnim tijelima; poseban centar za brojanje će biti angažovan isključivo za eventualno ponovno brojanje glasova po žalbama i za brojanje glasova pristiglih putem pošte, odsustva i nepotvrđenih glasačkih listića, kao i ostale izmjene zakona koje su usaglašene unutar interresorne radne grupe PSBiH

3.3. Izmjene Zakona o sukobu interesa u institucijama BiH na način da se isti uskladi sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim relevantnim propisima, da se uskladi sa članom 3. Protokola 1. evropske Konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama uvažavajući mišljenja Venecijanske komisije iz 2008. i 2010. godine (ukidanje sankcije zabrane kandidiranja). Nadležnost nad provedenim zakonom na nivou države imat će posebna komisija koju će imenovati Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH putem Javnog konkursa. Tijelo nadležno za provedbu Zakona imat će obavezu da u svakom pojedinačnom slučaju u kojem postoji opravdana sumnja u postojanje sukoba interesa, u postupku koji će se voditi dosljednom primjenom Zakona o upravnom postupku, utvrdi da je nositelj javne dužnosti svojim postupanjima zaista prekršio odredbe zakona;

3.4. Izmjena zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH (VSTV) u sljedećem pravcu:

– Konkursnu proceduru za glavne tužioce, njihove zamjenike i tužioce provodi VSTV

– Glavne tužioce na svim nivoima vlasti imenuju nadležna zakonodavna tijela na prijedlog Vijeća ministara, entitetskih i kantonalnih vlada sa liste uspješnih kandidata koju je utvrdio VSTV uz postojanje mehanizma

deblokade u postupku izbora tj. ukoliko nadležna tijela ne izvrše imenovanje u roku od 3 mjeseca, VSTV imenuje vršioca dužnosti glavnog tužioca dok nadležno zakonodavno tijelo ne imenuje glavnog tužioca sa liste uspješnih kandidata;

– Zamjenike tužilaca na državnom, entitetskom, kantonalnom i okružnom nivou, uključujući i Brčko Distrikt BiH imenuje glavni tužilac odnosnog nivoa sa liste uspješnih kandidata koju utvrđuje VSTV;

– Tužioce na državnom, entitetskom, kantonalnom i okružnom nivou uključujući i Brčko Distrikt BiH na prijedlog VSTV imenuje glavni tužilac;

– Sastav VSTV – članove koje imenuju nadležne advokatske komore zamijeniti sa članovima iz reda univerzitetskih profesora pravne struke, koje temeljem javnog konkursa imenuje Predstavnički dom Parlamentarne

skupštine BiH, a u čijem sastavu će biti i predstavnici advokatskih komora;

– U slučajevima gdje postoji specijalno tužilaštvo primjenjuje se isti princip

3.5. Redifinisanje rješenja u Zakonu o javnim nabavkama koje će osigurati efikasniju proceduru i dodjelu ugovora o javnim nabavkama u skladu sa evropskim standardima, uz uvećavanje administrativne takse u procesu žalbi kako bi se spriječile manipulacije sa fiktivnim žalbama. U okviru postojeće strukture Ureda za razmatranje žalbi BiH, organizacionim jedinicama u Banjaluci, Mostaru i Brčko Distriktu će se dati ovlaštenje za odlučivanje po žalbama do iznosa 800.000 KM, a u svrhu postizanja veće efikasnosti. Za iznose preko 800.000 KM, kao i za sve nabavke Institucija BiH 45 nadležan je Ured za razmatranje žalbi Sarajevo. Imenovanja u Uredu za razmatranje žalbi Sarajevo, kao i u organizacionim jedinicama u Banjaluci, Mostaru i Brčko Distriktu vršit će Vijeće ministara.

4. Unapređenje međusobne saradnje kroz kontinuirani dijalog

(vakat.ba)

Leave a Reply

*

captcha *