I UVOD

Imajući u vidu činjenicu da, kao muslimani Bošnjaci, živimo u takvom socijalnom miljeu, gdje smo neprestano u kontaktu sa osobama kršćanske vjerske provenijencije, našao sam za shodno obraditi djelo "Let the Bible Speak", autora A. Dimashkiah, koje na vrlo plastičan način poziva pripadnike spomenute vjerske tradicije da razmotre vlastita religijska uvjerenja, pozivajući se na njihov temeljni izvor – Bibliju. Budući da ovaj rad ulazi u okvir seminara iz predmeta "Da’wa II" , na 3. godini studija na Odsjeku za Islamsku vjeronauku IPF-a, uputno je, na samom početku, objasniti osnovne detalje vezano za da’wu.

1.1 ŠTA JE TO DA’WA?

Kao prvo, šta, u stvari, znači termin "da’wa"? To je izvedenica iz arapske riječi "de’a", a prevodi se kao "poziv". U tom smislu Allah dž.š. kaže:
Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj!…1

Ovo bi bilo etimološko značenje riječi "da’wa", dok se njeno terminološko značenje prilagođava terminu "misionarstvo". S tim u vezi Allah dž.š. kaže:
A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: "Ja sam doista musliman!2

Naravno, da’wu ne shvatamo kao bilo kakvo pozivanje ili misionarstvo, uz nju se neizbježno dodaje pridjev "islamsko".

Komplementarno rečenom nadovezuje se i uloga "da’ije", osobe koja prakticira "da’wu". Na pitanje šta bi bila uloga da’ije prigodan odgovor daje Sadik Emin:  Daije dostavljaju Božiju Poruku ljudima. S obzirom da dostavljanje zahtijeva poznavanje onoga što se dostavlja, te krajnju iskrenost i odanost u toj zadaći, onda zadaću i stepen svjesnog dostavljanja neće moći ispoštovati drugi osim onih koji posjeduju znanje, a pri tome su iskreni. 3 , dakle islamski učenjaci, u prvom redu. Od takvih je i autor navedenog djela koje će biti tretirano ovim radom. Dio njegove knjige prezentirat ćemo na način kao je to i sam autor uradio, ne komentarišući citate, već praveći paralelu sa kur’anskim tekstom, što je i više nego dovoljno, a dio ćemo dodatno osvijetliti kraćim sugestijama. To je u skladu i sa porukom iz naziva djela, "Let the Bible Speak". Dakle, neka sama Biblija govori.
Takođe, islamski učenjaci su objasnili i metode da’we s obzirom na adresata da’we te u pogledu da’wetskih sredstava. Stoga razlikujemo poziv muslimanima od poziva nemuslimanima, ili poziv kršćaninu od da’we hindusu, i sl., zatim usmenu riječ od pisane, te pozivanje putem televizije, radija i interneta od časopisa.

Bilo kako bilo, nagrada za trud uložen pri da’wetskom angažmanu je ogromna. Otuda nije ni čudo što su mnogi ashabi poginuli šireći islamski poziv daleko od svojih rodnih gradova. "Sjetimo se samo Ebu Ejjub el-Ensarija,r.a., koji je, šireći ideju islama, umro pod zidinama Carigrada."4
Na kraju, "u smišljenom, planskom, koordiniranom, zajedničkom djelovanju leži daleko veća mogućnost rada. Uspjeh Allahovog Poslanika Muhammeda s.a.v.s. gledano kroz historijsku prizmu, nalazio se u izvanrednoj sposobnosti da organizuje ashabe u radu ka jednom cilju."5

allah-491.2 KAKAV JE PRAVNI STATUS DA’WE?

Sva djela koja ljudi čine mogu se kategorizirati u nekoliko skupina, gledano sa islamskog pravnog stanovišta. Te kategorije su: ono što je naređeno(farz), što je zabranjeno(haram), preporučeno(mustehab), pokuđeno(mekruh) i dozvoljeno(mubah). Stoga, kakav je status "da’we" u pravnom pogledu? Prihvatajući da je "da’wa", u suštini, naređivanje dobra i odvraćanje od zla uzet ćemo, po ovom pitanju, za mjerodavno mišljenje Sadika Emina, koji kaže:  Naređivanje dobra je obavezno i u tom kontekstu imam El-Džuvejni kaže: ‘ Naređivanje dobra i odvraćanje od su obaveze utvrđene koncenzusom ummeta. Zapostavljanje te obaveze, po islamu, je grijeh …‘ 6 . Ovo je u skladu sa definicijom obavezne(farz) radnje, ukoliko se ispuni slijedi nagrada, u suprotnom je grijeh i slijedi kazna. Preciznije, da’wa je pravno farz kifaje, tj. Zajednička obaveza, za koju, ukoliko se ispuni, slijedi nagrada onima koji učestvuju, a ako se ne udovolji tom zahtjevu, kazna pripada cijeloj zajednici, ne samo određenoj grupi.


II DISKUSIJA

Ostajući na liniji naprijed kazanog cilj nam je iznijeti određena biblijska kazivanja i uporediti ih sa kur’anskim govorom o istom. Ako smatramo neku knjigu objavom, onda ona nikako ne bi smjela sadržavati primjese ljudskog u sebi. Biblija, za svakog nepristrasnog, puna je izreka koje odišu ljudskim načinom promišljanja. To je temeljna diferenca Kur’ana i Biblije, kao što je i autor djela koje ćemo aktuelizirati naslovio jedno od poglavlja:


2.1 "RAZLIKE IZMEĐU KUR’ANSKOG I BIBLIJSKOG KAZIVANJA"
7

*BIBLIJA :Ta Jahve je za šest dana sazdao nebo i zemlju, a sedmoga je dana prestao raditi i odahnuo. (IZLAZAK; 31:17)

KUR’AN : Mi smo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njih – za šest vremenskih razdoblja, i nije Nas ophrvao nikakav umor. (KAF; 38)

********************************************************************************************

*BIBLIJAPrikloni uho, Jahve, i počuj, otvori oči, Jahve, i vidi! (DRUGA KNJIGA O KRALJEVIMA; 19:16)

KUR’ANAllah sigurno zna tajne nebesa i Zemlje i Allah dobro vidi ono što radite. (SOBE; 18)

********************************************************************************************

*BIBLIJA : I reče Bog: ‘ Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična,…” (POSTANAK; 1:26)

KUR’AN : Stvoritelj nebesa i Zemlje! On vas kao parove stvara – a stvara parove i od stoke – da vas tako razmnožava. Niko nije kao On! On sve čuje i sve vidi. (DOGOVARANJE; 11)

Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije! (ISKRENOST; 3-4)

********************************************************************************************

*BIBLIJA : Ta dokle, Jahve, dokle ćeš me zaboravljati? (PSALM; 13:1)

KUR’AN : O njima zna sve Gospodar moj, u Knjizi je, Gospodaru mome ništa nije skriveno i On ništa ne zaboravlja. (TA-HA; 52)

********************************************************************************************

*BIBLIJA : Preni se! Što spavaš, Gospode?Probudi se! (PSALM; 44:24)

KUR’AN : Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! (KRAVA; 255)

::::::::::: Prethodnih, nekoliko paralela ilustrira biblijski pogled na Božija svojstva, gdje je Bog Onaj Koji spava, zaboravlja, radi i umara se, sliči čovjeku, itd. Ovakva čovjekolika predstava Boga itekako osiromašuje i čini lahko ishlapljivim vjerovanje sljedbenika Biblije. Zato i ne čudi što su crkve diljem svijeta prazne i što se danas prodaju.

********************************************************************************************

*BIBLIJA : Dokle ću, Jahve, zapomagati, a da ti ne čuješ? (HABAKUK; 1:2)

KUR’AN : Gospodar moj, uistinu, uslišava molbe. (IBRAHIM; 39)
Ako se ti glasno moliš, – pa, On zna i šta drugom tajno rekneš i što samo pomisliš! (TA-HA; 7)

********************************************************************************************

*BIBLIJA : Jahve nad Vojskama, kada ćeš se već jednom smilovati Jeruzalemu i gradovima judejskim na koje se već sedamdeset godina ljuto srdiš? (ZAHARIJA; 1:12)

Hoće li Gospodin odbaciti zauvijek i hoće li ikad još biti milostiv? 9 Je li njegova dobrota minula zauvijek, njegovo obećanje propalo za sva pokoljenja? 10 Zar Bog je zaboravio da se smiluje, ili je gnjevan zatvorio smilovanje svoje? (PSALM; 77:8-10)

Rekoh: Dotrajao je život moj i nada koja mi od Jahve dolazi. (TUŽALJKE; 3:18)

KUR’AN : O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv. (SKUPOVI; 53)

::::::::::: Zamislimo samo boga koji nije milostiv. Ukoliko nema nade u Božiju milost, kakav je onda smisao i svrha vjerovanja?!

********************************************************************************************

*BIBLIJA : 1 U početku stvori Bog nebo i zemlju. 2 Zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom i Duh Božji lebdio je nad vodama. 3 I reče Bog: "Neka bude svjetlost!" I bi svjetlost. 4 I vidje Bog da je svjetlost dobra; i rastavi Bog svjetlost od tame. 5 Svjetlost prozva Bog dan, a tamu prozva noć. 11 I reče Bog: "Neka proklija zemlja zelenilom – travom sjemenitom, stablima plodonosnim, koja, svako prema svojoj vrsti, na zemlji donose plod što u sebi nosi svoje sjeme. I bi tako. 12 I nikne iz zemlje zelena trava što se sjemeni, svaka prema svojoj vrsti, i stabla koja rode plodovima što u sebi nose svoje sjeme, svako prema svojoj vrsti. I vidje Bog da je dobro. 13 Tako bude večer, pa jutro – dan treći. 14 I reče Bog: "Neka budu svjetlila na svodu nebeskom da luče dan od noći, da budu znaci blagdanima, danima i godinama, 15 i neka svijetle na svodu nebeskom i rasvjetljuju zemlju!" I bi tako. 16 I načini Bog dva velika svjetlila – veće da vlada danom, manje da vlada noću – i zvijezde (POSTANAK; 1:1-31)

KUR’AN : Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smi ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće vjerovati? (VJEROVJESNICI; 30)

::::::::::: Svi koji su upućeni barem ovlaš u "Big Bang" teoriju i nastanak svemira znaju koliko je vjerodostojan navedeni biblijski opis.

********************************************************************************************

*BIBLIJA : 20 Nekoć si u viđenju govorio pobožnima svojim:…
35 Neću povrijediti Saveza svojega i neću poreći obećanja svoga. 36 Jednom se zakleh svetošću svojom: Davida prevariti neću: 37 potomstvo će njegovo ostati dovijeka, prijestolje njegovo preda mnom kao sunce, 38 ostat će dovijeka kao mjesec, vjerni svjedok na nebu." 39 A sada ti ga odbi i odbaci, silno se razgnjevi na pomazanika svoga. 40 Prezre Savez sa slugom svojim i krunu njegovu do zemlje ponizi. 41 Razvali sve zidine njegove, njegove utvrde u ruševine baci. 42 Pljačkaju ga svi što naiđu, na ruglo je susjedima svojim. 43 Podiže desnicu dušmana njegovih i obradova protivnike njegove. 44 Otupi oštricu mača njegova, u boju mu ne pomože. 45 Njegovu sjaju kraj učini, njegovo prijestolje na zemlju obori. 46 Skratio si dane mladosti njegove, sramotom ga pokrio. 47 Ta dokle ćeš, Jahve? Zar ćeš se uvijek skrivati? (PSALMI; 89:20-47)

KUR’AN : Obećanje je Allahovo, a Allah će obećanje Svoje ispuniti, ali većina ljudi ne zna. (BIZANTINCI; 6)

::::::::::: Bog Koji obeća, a zatim ne ispuni?! Dakle, Bog Koji laže, neuzubillah!!!

********************************************************************************************

*BIBLIJA : S čovjekom čistim ti si čist, a lukavca izigravaš. (DRUGA KNJIGA O SAMUELU; 22:27)

KUR’AN : O vjernici, budite uvijek pravedni, svjedočite Allaha radi, pa i na svoju štetu ili na štetu roditelja i rođaka, bio on bogat ili siromašan, ta Allahovo je da se brine o njima! (ŽENE; 135)

********************************************************************************************

*BIBLIJA Bog reče djeci Izraelovoj: 22 Svaka će žena zatražiti od svoje susjede i stanarke u svojoj kući nakita srebrnog i zlatnog i odjeće. To stavite na svoje sinove i kćeri. Tako ćete oplijeniti Egipćane. (KNJIGA IZLASKA; 3:22)

35 I učiniše Izraelci kako im je Mojsije bio rekao: zatražiše od Egipćana srebrnine, i zlatnine, i odjeće. 36 Jahve je učinio te Egipćani bijahu naklonjeni narodu pa davahu. Tako su Egipćane oplijenili. (KNJIGA IZLASKA; 12:35)

KUR’AN : Reci: ‘ Allah ne zapovijeda da se rade ružna djela! Zašto o Allahu govorite ono što ne znate? (BEDEMI; 28)

::::::::::: Kakav je to bog koji svoje podanike uči prevarama, lopovlucima i hipokriziji?!

********************************************************************************************

*BIBLIJA : 5 Tako i Krist ne proslavi sam sebe postavši svećenik, nego ga proslavi Onaj koji mu reče: Ti si sin moj, danas te rodih. (POSLANICA HEBREJIMA; 5:5)
7 Obznanjujem odluku Jahvinu: Gospodin mi reče:‘ Ti si sin moj, danas te rodih.’ (PSALMI; 2:7)

KUR’AN : U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
1. Reci: "On je Allah – jedan!
2. Allah je Utočište svakom!
3. Nije rodio i rođen nije,
4. i niko Mu ravan nije!
" (ISKRENOST; 1-4)

Allah nije uzeo Sebi sina, i s Njim nema drugog boga! Inače, svaki bi bog, s onim što je stvorio – radio što bi htio, i jedan drugog bi pobjeđivao. – Hvaljen neka je Allah koji je daleko od onoga što oni iznose. (VJERNICI; 91)

88. Oni govore: "Milostivi je uzeo dijete!’ –
89.
Vi, doista, nešto odvratno govorite!
90.
Gotovo da se nebesa raspadnu, a Zemlja provali i planine zdrobe
91.
što Milostivom pripisuju dijete.
92.
Nezamislivo je da Milostivi ima dijete, –
93. ta svi će oni, i oni na nebesima i oni na Zemlji, kao robovi u Milostivog tražiti utočište!
94. On ih je sva zapamtio i tačno izbrojio,
95. i svi će Mu na Sudnjem danu doći pojedinačno.
(MERJEMA; 88-95)

::::::::::: Ponovo pridavanje Bogu ljudskih osobina. Zaista je Allah iznad toga da ima bilo kakvu potrebu. Oblik i žestina kojom Kur’an uzvraća na izjave onih koji vjeruju u Isaovo a.s. posinovljenje pokazuju koliko je to strašan grijeh i besmislena postavka.

********************************************************************************************

*BIBLIJA : 34 Nato će Marija anđelu: ‘ Kako će to biti (DA ĆE RODITI SINA) kad ja muža ne poznajem?" 35 Anđeo joj odgovori: "Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti.’ (EVANĐELJE PO LUKI; 1:34-35)

KUR’AN : Kako će imati dječaka" – reče ona (Merjema) – "kad me nijedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica!’ "To je tako!’ – reče on. "Gospodar tvoj je rekao; ’To je Meni lahko’, i zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti Naše. Tako je unaprijed određeno! (MERJEMA; 20-21)

::::::::::: Kada je poznati da’ija Ahmed Deedat ponudio jednom svećeniku biblijsko i kur’ansko kazivanje o začeču Isaa a.s., unaprijed mu ne objasnivši porijeklo tih citata, i upitavši ga koje od ta dva svjedočenja bi pročitao djeci, čak se i taj svećenik odlučio za kur’anski prikaz.8

********************************************************************************************

*BIBLIJA : Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena. (PONOVLJENI ZAKON; 5:9)
21 Spremite pokolj djeci za bezakonje otaca njihovih." (IZAIJA; 14:21)

KUR’AN : … Što god ko uradi, sebi uradi, i svaki grešnik će samo svoje breme nositi… (STOKA; 164)

::::::::::: Tvrdnja da o nasljednom grijehu i da je Isus razapet na križu radi iskupljenja ljudskih grijeha jedna je od temeljnih dogmi kršćanstva. Po toj logici dovoljno je vjerovati u uskrsnuće, a sve grijehe preuzima Isus na sebe. Djela, dakle, nisu bitna. Otuda i sljedeće biblijsko kazivanje.

********************************************************************************************

*BIBLIJA : Smatramo zaista da se čovjek opravdava vjerom bez djela Zakona. (POSLANICA RIMLJANIMA; 3:28)

KUR’AN : 2. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: "Mi vjerujemo!" i da u iskušenje neće biti dovedeni?
3.
A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu.
4. Zar misle oni koji zla djela rade da će Nama umaći? – Loše prosuđuju!
(PAUK; 2-4)

********************************************************************************************

*BIBLIJA : Jahve reče: "Pođite za njim gradom i ubijajte bez milosrđa. Oči vaše neka se ne sažale i nemajte smilovanja. 6 Pobijte starce, mladiće, djevojke, djecu i žene; istrijebite ih sve do posljednjega. Ali na kome bude znak ‘tau’, njega ne dirajte. Počnite od mojega Svetišta! (EZEKIEL; 9:5-6)

Jahve reče Mojsiju: 2 "Iskali osvetu Izraelaca na Midjancima, a poslije toga pridružit ćeš se svojim precima." 3 A Mojsije reče narodu: "Opremite ljude između sebe za pohod na Midjance, 4 da na Midjancima izvrše Jahvinu osvetu. 17 Stoga svu mušku djecu pobijte! A ubijte i svaku ženu koja je poznala muškarca! 18 A sve mlade djevojke koje nisu poznale muškarca ostavite na životu za se.
(KNJIGA BROJEVA; 31:1-18)

KUR’AN : Zbog toga smo Mi propisali sinovima Israilovim: ako neko ubije nekoga ko nije ubio nikoga, ili onoga koji na Zemlji nered ne čini – kao da je sve ljude poubijao; a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva, – kao da je svim ljudima život sačuvao. (TRPEZA; 32)
HADIS  :
Prenosi se da je Abdullah ibn Omer, r.a., rekao: “Neka žena je nađena na jednom od bojišta ubijena pa je
Božiji Poslanik, a.s., zabranio da se ubijaju žene i djeca.9

::::::::::: Po Bibliji, osim što Bog ne daje nadu u spas, On, neuzubullah, naređuje masakr?! Ako ovakav Bog naređuje genocid, kako će njegovi podanici biti samilosni spram drugačijih? Ne čude, onda, tolika krvoprolića od strane sljedbenika Knjige počinjena u ovom i prošlom stoljeću. Navedeni citati su u suprotnosti sa sljedećim.

********************************************************************************************

*BIBLIJA : 38 Čuli ste da je rečeno: Oko za oko, zub za zub! 39 A ja vam kažem: Ne opirite se Zlomu! Naprotiv, pljusne li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi. 40 Onomu tko bi se htio s tobom parničiti da bi se domogao tvoje donje haljine prepusti i gornju. 41 Ako te tko prisili jednu milju, pođi s njim dvije. 42 Tko od tebe što zaište, podaj mu! I ne okreni se od onoga koji hoće da mu pozajmiš. (EVANĐENJE PO MATEJU; 5:38-42)

KUR’AN : Nepravda se može uzvratiti istom mjerom, a onoga koji oprosti i izmiri se Allah će nagraditi; On, uistinu, ne voli one koji nepravdu čine. (DOGOVARANJE; 40)

neka im oproste i ne zamjere! Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti? A Allah prašta i samilostan je. (SVJETLOST; 22)

::::::::::: Gdje nesta, gdje se izgubi u praksi ovoliki kršćanski altruizam, razvijen u teoriji?

2.2 POLOŽAJ ŽENE U BIBLIJI

Jedna od najintrigantnijih tema, za inovjerce, jeste položaj žene u islamu. Autor je možda, stoga, htio osvijetliti, takođe, i položaj žene iz ugla biblijskih kazivanja. U ovom dijelu izdvojit ćemo neka od njih.

1.POKRIVANJE ŽENE U BIBLIJI10

5 Svaka pak žena koja se moli ili prorokuje gologlava sramoti glavu svoju. Ta to je isto kao da je obrijana. 6 Jer ako se žena ne pokriva, neka se šiša; ako li je pak ružno ženi šišati se ili brijati, neka se pokrije. (PRVA POSLANICA KORINĆANIMA;11:5-6)

2.ŽENA NIJE SLAVA BOŽIJA11

"7 A muž ne mora pokrivati glave, ta slika je i slava Božja; a žena je slava muževa. 8 Jer nije muž od žene, nego žena od muža. 9 I nije stvoren muž radi žene, nego žena radi muža." (PRVA POSLANICA KORINĆANIMA;11:7-9)

3.SKRIJTE ŽENSKI GLAS!12

Kao u svim Crkvama svetih, žene na Sastancima neka šute. 34 Nije im dopušteno govoriti, nego neka budu podložne, kako i Zakon govori. 35 Žele li što saznati, neka kod kuće pitaju svoje muževe jer ružno je da žena govori na Sastanku. (PRVA POSLANICA KORINĆANIMA;14:33-35)

4.BRAK POD PRISILOM13

5 Kad braća stanuju zajedno pa jedan od njih umre a da nije imao sina, žena pokojnoga neka se ne preudaje izvan kuće, nego neka k njoj pristupi njezin djever i uzme je sebi za ženu te izvrši djeversku dužnost. (PONOVLJENI ZAKON; 25:5)

5.ŠTA AKO ON NE PRISTAJE?14

7 Ako, međutim, onaj čovjek ne želi da se oženi svojom snahom, onda njegova snaha neka dođe na vrata pred starješine i kaže: ‘Neće djever moj da sačuva ime bratu svome u Izraelu; neće da mi učini djeversku dužnost.’ 8 Neka ga pozovu starješine njegova grada i pitaju. Bude li uporan i kaže: ‘Ne želim se njom ženiti’, 9 neka njegova snaha k njemu pristupi na oči starješine pa mu skine s noge sandalu, pljune mu u lice i kaže ove riječi: ‘Ovako se radi čovjeku koji neće da podigne doma svome bratu!’ 10 Taj neka se prozove u Izraelu ‘Dom bosoga’. (PONOVLJENI ZAKON; 25:7-10)

6.POSTPOROĐAJNI PERIOD U BIBLIJI15

Jahve reče Mojsiju: 2 "Kaži Izraelcima: ‘Kad koja žena zatrudni i rodi muško čedo, neka je nečista sedam dana, kako je nečista u vrijeme svoga mjesečnog pranja. 3 Osmoga dana neka se dijete obreže. 4 A ona neka ostane još trideset i tri dana da se očisti od svoje krvi; ne smije dirati ništa posvećeno niti dolaziti u Svetište dok se ne navrši vrijeme njezina čišćenja. 5 Ako rodi žensko čedo, neka je nečista dva tjedna, kao za svoga mjesečnog pranja, i neka ostane još šezdeset i šest dana da se očisti od svoje krvi. (LEVITSKI ZAKONIK;12:2-5)

:::::::::: U navedenim biblijskim citatima o položaju žene prisutno je omalovažavanje i diskriminacija nježnijeg spola, zatim prisilna udaja, te ono zbog čega se danas diže golema prašina u Evropi kad su u pitanju muslimanke: pokrivanje žene. Šta drugo reći zagovornicima jednakopravnosti spolova i raznim drugim dušebrižnicima koji su zabrinuti za tretiranje žene u islamu, nego uputiti ih da temeljito prostudiraju Bibliju.

III ZAKLJUČAK

Treba istaći da je autor tretiranog djela izdvojio određene momente iz biblijskih kazivanja, koje da’ija može uspješno iskoristiti pri svom da’wetskom angažmanu usmjerenom ka kršćanskoj populaciji. Koristeći se snažnom, britkom, slikovitom i upečatljivom argumentacijom jasno otkriva ljudske intervencije u originalni tekst prvobitne Allahove dž.š. objave. Imajući u vidu nagradu obećanu dai’ji, navedene biblijske iskaze trebalo bi naučiti i koristiti kao metodološki instrument pri da’wetskim aktivnostima usmjerenim ka kršćanskoj populaciji. Nadati je se da uspjeh ne bi izostao, jer su slične metode i ranije korištene od strane poznatih da’ija, kao što je i Ahmed Deedat, rahmetullahi alejhi. Ovo je samo jedan fragment iz navedene knjige, a od višestruke koristi bilo bi prevođenje iste.

IV POPIS REFERENCI

1. Kur’an s prevodom, Besim Korkut, Ministarstvo za hadž i vakuf u Saudijskoj Arabiji, 1992, An-Nahl:125
2. Kur’an s prevodom, Besim Korkut, Ministarstvo za hadž i vakuf u Saudijskoj Arabiji, 1992, Fussilat:33
3. Sadik Emin, ”Islamski poziv-šerijatska obaveza i društvena potreba”, Selsebil, Živinice, 2005,str. 66
4. Šefik Kurdić,”Putokazi islama”, Ilmijja BiH, Sarajevo,1996, str. 168
5. Šefik Kurdić,”Putokazi islama”, Ilmijja BiH, Sarajevo,1996, str. 182
6. Sadik Emin, ”Islamski poziv-šerijatska obaveza i društvena potreba”, Selsebil, Živinice, 2005,str. 50
7. Abdul Rahman Dimashkiah, ”Let the Bible Speak” , I.I.P.H., Riyadh, Saudi Arabia, 1997, str. 63-68
8. Ahmed Deedat, ”Šta Biblija kaže o Muhammedu s.a.v.s.”, OEM, Zenica, 1995, str. 11
9. IC El-Kalem, ”Muslimova zbirka hadisa-sažetak’’, Sarajevo, 2004, str. 495
10. Abdul Rahman Dimashkiah, ”Let the Bible Speak” , I.I.P.H., Riyadh, Saudi Arabia, 1997, str. 26
11. Abdul Rahman Dimashkiah, ”Let the Bible Speak” , I.I.P.H., Riyadh, Saudi Arabia, 1997, str. 26
12. Abdul Rahman Dimashkiah, ”Let the Bible Speak” , I.I.P.H., Riyadh, Saudi Arabia, 1997, str. 26
13. Abdul Rahman Dimashkiah, ”Let the Bible Speak” , I.I.P.H., Riyadh, Saudi Arabia, 1997, str. 27
14. Abdul Rahman Dimashkiah, ”Let the Bible Speak” , I.I.P.H., Riyadh, Saudi Arabia, 1997, str. 27
15. Abdul Rahman Dimashkiah, ”Let the Bible Speak” , I.I.P.H., Riyadh, Saudi Arabia, 1997, str. 25

V LITERATURA

1. Abdul Rahman Dimashkiah, "Let the Bible Speak" , I.I.P.H., Riyadh, Saudi Arabia, 1997
2. Ahmed Deedat, "Šta Biblija kaže o Muhammedu s.a.v.s.", OEM, Zenica, 1995
3. Biblija, http://www.esnips.com/doc/d91f65d6-89a1-4ef1-89c1-855d6f3c985d/Biblija
4. IC El-Kalem, "Muslimova zbirka hadisa-sažetak’’, Sarajevo, 2004
5. Kur’an s prevodom, Besim Korkut, Ministarstvo za hadž i vakuf u Saudijskoj Arabiji, 1992
6. Sadik Emin, "Islamski poziv-šerijatska obaveza i društvena potreba", Selsebil, Živinice, 2005
7. Šefik Kurdić,"Putokazi islama", Ilmijja BiH, Sarajevo ,1996

Leave a Reply

*

captcha *