Vrijednost učenja Kur’ana

Abdullah b. Mes’ud, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Ko prouči jedan harf iz Allahove knjige ima za to jedno dobro djelo, a svako dobro djelo se nagrađuje višestruko. Ne kažem da je ‘elif-lam-mim’ jedan harf, već je elif harf, lam je harf i mim je harf. (Tirmizi, sahih)

Vrijednost Fatihe

Ebu Se’id b. el-Mu’alli kaže: Klanjao sam u džamiji, pa me je Allahov Poslanik, s.a.v.s., pozvao, a ja mu se nisam odazvao. Nakon namaza sam otišao i rekao mu: ‘Allahov Poslaniče, ja sam klanjao.’ Poslanik reče: ‘Zar Uzvišeni Allah nije naredio: ‘Odazovite se Allahu i Poslaniku kada vas pozovu’ zatim mi je rekao: ‘Podučit ću te najveličanstvenijoj suri u Kur’anu prije nego izađeš iz džamije.’ Poslanik, s.a.v.s., me je uzeo za ruku i kad smo već bili na izlasku iz džamije, ja mu rekoh: ‘Allahov Poslaniče, rekao si mi da ćeš me podučiti najveličanstvenijoj suri’ a on reče: Elhamdulillahi rabbil-l-alemin, to je sedam ajeta koji se ponavljaju i to je veličanstveni Kur’an koji mi je dat.’ (Buhari)

Učenje Ajetu-l-kursije nakon svakog namaza

Ebu Umame kaže: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Ko prouči Ajetu-l-kursiju nakon svakog propisanog namaza, od ulaska u Džennet odvaja ga jedino smrt. (en-Nesai, sahih)

Vrijednost sure el-Mulk (Tebareke)

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da  je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: U Kur’anu ima sura od trideset ajeta, ona će moliti za oprost grijeha onome ko je bude znao, a to je sura Tebareke-l-lezi bi jedihi-l-mulku. (Ibn Madže, sahih)

Vrijednost učenja posljednja dva ajeta sure el-Bekara

Ebu Mes’ud el-Ensari kaže: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Ko prouči ova dva zadnja ajeta sure el-Bekara u toku noći, bit će mu dovoljne. (Buhari, Muslim)

Učenje sure el-Ihlas

Ubej b. Ka’b prenosi od nekog ensarije da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Ko prouči ‘Kul huvallahu ehad’ kao da je proučio trećinu Kur’ana. (Ahmed)

Mu’az b. Enes el-Džuheni prenosi od svoga oca da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Ko prouči suru ‘Kul huvallahu ehad’ dok ne upotpuni deset puta, Allah će mu sagraditi dvorac u Džennetu, Tada je Omer b. el-Hatab, r.a., rekao: Allahov Poslaniče, a ako prouči više puta? Pa je Poslanik, s.a.v.s., kazao: Allah je taj koji daje i više i ljepše. (Ahmed, hadis je hasen, dobar)

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

IslamBosna.ba