Vrijednost prvih deset dana Zul-Hidžeta:

– Allah dž.š. u Kur’anu kaže: “Tako mi zore, i deset noći” (Al-Fedžr 1-2) Veliki broj komentatora Kur’ana smatra da je ovih deset noći sa kojima se Allah dž.š. zakleo upravo deset noći mjeseca Zul-Hidžeta.

– Bilježi imam Buharija u svom Sahihu, Ebu Dawud i Tirmizi u svojim Sunenima od Abdullaha ibn Abbasa r.a. da je Allahov Poslanik a.s. rekao:”Nema dana u kojima je dobro djelo draže Allahu od ovih” tj. ovih deset. Upitali su: O Allahov Poslaniče, pa ni borba na Allahovom putu? Rekao je: “Ni borba na Allahovom putu, osim čovjeka koji iziđe u borbu dajuči sebe i svoj imetak i vrati se bez ičega!”

– Bilježi imam Ahmed od Abdullaha ibn Omera r.a. da je je Allahov Poslanik a.s. rekao: “Nema većih niti dražih dana Allahu dž.š. za činjenje dobrih djela od ovih dana, zato, izgovarajte dosta tehlil (Lailaheillallah), tekbir (Allahu Ekber), tahmid (Elhamdulillah).

– Bilježi Bezzar u svom Musnedu, sahih/vjerodostojnom predajom, od Džabira r.a. da je Allahov Poslanik a.s. rekao:”Najbolji dani na dunjaluku su ovih deset

Sigurno je njihova vrijednost neprocjenjivo velika zbog toga što se Uzvišeni Allah u suri Al-Fedžr zakleo njima:”Tako mi zore, i deset noći“. Svi znamo da se Allah dž.š. kune samo velikim i veličanstvenim stvarima, pa je s toga dovoljna konstatacija da su ti dani, doista, veličanstveni.

Dobra djela i aktivnosti u ovim danima:

Koja su to djela i aktivnosti koje nam je preporučio naš Uzvišeni Gospodar Allah dž.š. i naš plemeniti poslanik Muhammed, sallallahu alejhi we sellem? Dozvolite da krenemo redom:

Post: Post je jedan od posebno vrijednih i dragih ibadeta Allahu dž.š.. Sjetićemo se hadisa koji govori o vratima Dženneta koja se zovu Rejjan. Na njih će ući samo postači! A post u mubarek danima ima svoju posebnu vriijednost. Kaže jedna od žena Allahova Poslanika a.s.: “Allahov Poslanik a.s. je postio devet dana Zul-Hidzeta, dan ašure i tri dana u svakom mjesecu” (Hadis bilježe Ebu Dawud i En-Nesai i njegova ocjena je hasen/dobar) . Dan Arefata (dan prije Kurban bajrama kada su sve hadžije okupljene na jednom mjestu i svi zajedno veličaju, mole Allaha dž.š. i zahvaljuju mu se na svemu što im je dao) ima posebnu vrijednost kod Allaha dž.š. i to je najbolji dan u godini, kao sto učenjaci zaključuju iz hadisa Allahova Poslanika a.s. Katade r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. upitan o postu na dan Arefata, pa je odgovorio:”On iskupljuje grijehe prošle i ostatak tekuće godine!” (Hadis bilježi Muslim) Također se prenosi od Allahovog Poslanika a.s. da je rekao: “Nikada šejtan nije manji, poniženiji, udaljeniji od dobra i ljući kao što je to na dan Arefata. A to je radi toga sto vidi kako silazi Allahova milost što Allah oprašta velike grijehe…” (Hadis bilježi imam Malik u njegovom poznatom djelu El-Muwetta). Isto tako prenosi se od Aiše r.a. da je Allahov Polsanik a.s. rekao: “Nema ni jednog dana u kome Allah oslobodi više robova od džehennemske vatre kao što je to slučaj sa danom Arefata. Allah dž.š. se se spusti na dunjalučko nebo, te se pred melekima pohvali iskazujući svoj ponos sa Svojim robovima govoreći:”Šta ovi žele?” A u drugoj predaji se navodi nastavak gdje se kaže: “Budite svjedoci, meleki moji, da sam ja njima oprostio!” (Muslim, En-Nesai)

                      

 

 

Oživljavanje noći u tim danima: Velika je vrijednost u ovim noćima posebno ustajati i klanjati namaz, učiti Kur’an i što više se približiti Allahu dž.š. . Uzvišeni Allah dž.š. se zakleo tim noćima rekavši: “Tako mi zore, i deset noći“. Naši vrijedni predhodnici su se posebno isticali ibadetom u ovim noćima. Kaže Se’id ibn Džubejr r.a.:”Ne gasite vaše svjetiljke u tim noćima“. Neka nas Allah učini od o­nih koji će ih slabo gasiti!!!

Dova: Kaže Allahov Poslanik a.s.: “Najbolja dova je na dan Arefata. Najbolje riječi koje sam ikada izgovorio ja i poslanici prije mene su: Lailahe illallah wahdehu la šerike leh (Nema drugog boga sem Allaha jedinog, Koji nema sudruga.)” (Hadis bilježi Malik i Tirmizi i hadis je ocjenjen kao hasen/dobar)

Konstantni zikr (spominjanje Allaha i sjećanje na Njega): Rekao je Uzvišeni Allah dž.š.: “Da bi koristi imali i da bi u određene dane, prilikom klanja kurbana, kojim ih je Allah opskrbio, Njegovo ime spominjali“. Pod ovim danima se podrazumijeva prvih deset dana Zul Hidžeta..

I za kraj. Braćo i sestre, ne dozvolimo sebi da prokockamo ovaj Allahov dar! Ne dozvolimo da nam umakne djelo koje je bolje od borbe na Allahovom putu. Počastimo se u tim danima postom, u tim noćima namazom, Kur’anom i dovom. Budimo iskreni i skrušeni Allahov robovi. Počastimo svoje uši slušajući Kur’an, počastimo svoje oči gledajući u Kur’an, počastimo svoje ruke dižući ih Allahu, Gospodaru svjetova! Počastimo svoje noge koracima koji vode u džamiju!

Prisjetimo se, dragi moji, da je smrt svakome propisana i da o­na ne gleda u mlada, niti u stara, već u onoga kome je vrijeme smrti došlo. Sjetimo se da bi nam ova godina mogla biti zadnja u našem dunjalučkom životu, zato, nemojmo dozvoliti sebi da ih prokockamo u nemari i gafletu.

U dovi se sjetimo naše braće i sestara, koji tu dovu čekaju kao žedan hladnu vodu! Nemojmo zaboraviti bilo koga od pripadnika Ummeta, a da ga ne spomenemo po dobru u našim dovama. U vremenu smutnje, nereda i nepravde zamolimo Allaha da nas počasti da prevaziđemo sva ta iskušenja onako kako to prevazilaze Njegovi iskreni i odani robovi!

Priredio: Nazif Horozović

Leave a Reply

*

captcha *