Komentar:

Allahov poslanik s.a.v.s. u ovome hadisu precizno definira principe Islama – mi ih zovemo pet islamskih šarta. Vrlo je bitno napomenuti dva pojma koja svakodnevno koristimo. To su pojmovi ISLAM i IMAN. Islam predstavlja praktični dio (djela – e’amal), a iman predstavlja vjerovanje koje je stvar srca. Kada se ovi pojmovi spomenu odvojeno o­nda jedan drugi obuhvataju sa značenjima.
često čujemo ljude koji nit’ klanjaju, nit’ poste, niti daju zekat, ne idu na hadždž, da kažu da o­ni čvrsto vjeruju i da je njihova vjera jača o­n vjere o­nih koji prakticiraju Islam činjenjem dobrih djela. Iz ovoga hadisa vidimo da je to nemoguće.
Poslanik s.a.v.s. jasno kaže da se Islam temelji (bunije) na pet principa, odnosno na pet stubova.
Zamislimo zgradu koja stoji na pet stubova. Ukoliko bilo koji od tih stubova uklonimo, ta zgrada nije sigurna. Prijeti joj rušenje. Isto je i sa našom vjerom. Ukoliko našu vjeru u srcu ne potvrdimo sa dobrim jelima, sa činjenjem islamskih šarta, o­nda je naš Islam upitan.
U hadisu sličnom ovome Allahov poslanik s.a.v.s. kaže:

Rekao je Talha ibn Ubejdullah r.a. (radijallahu ‘anhu): “Došao je čovjek raščupane kose, iz Nedžda, Božijem poslaniku s.a.v.s.. čuli smo da glasno govori, ali nismo mogli razabrati šta sve dok se nismo približili Božijem poslaniku s.a.v.s., kad o­n pita (Božijeg poslanika) o islamu. Božiji poslanik s.a.v.s. je rekao: “Pet namaza u danu i noći.” Upitao je (neznanac): ‘Da li sam obavezan nešto više od ovoga?’. “Ne, osim ako nećeš nešto dobrovoljno”, odgovorio je Božiji poslanik s.a.v.s.. “Postiti mjesec ramazan,” nastavio je Božiji poslanik s.a.v.s. (Ponovo je neznanac) upitao: ‘Da li sam obavezan nešto više od ovoga?’. “Ne, osim ako nećeš nešto dobrovoljno”, odgovorio je Božiji poslanik s.a.v.s.. (Nakon toga) Božiji poslanik s.a.v.s. mu je spomenuo zekat. (Neznanac je ponovo) upitao: ‘Da li sam obavezan nešto više od ovoga?’. “Ne, osim ako nećeš nešto dobrovoljno”, odgovorio je Božiji poslanik s.a.v.s.. Talha ibn Ubejdullah r.a. nastavlja: ‘čovjek se udaljio govoreći: ‘Tako mi Allaha ovome neću ništa dodati niti oduzeti.’ Božiji poslanik s.a.v.s. je rekao: “Uspio je ako je rekao istinu.”

Komentar

Ovaj hadis govori o sastavnim dijelovima islama. Primjetno je da Božiji poslanik s.a.v.s. nije spomenuo hadždž. Odgovor je jednostavan – u vrijeme kada se ovaj događaj desio obaveza hadždž, kao sastavnog dijela islama, nije bila naređena, a Allah najbolje zna. U hadisima koji će uslijediti, ako Bog da, vidjećemo da se spominje i hadždž kao sastavni dio islama. Iz ovoga hadisa možemo izdvojiti nekoliko korisnih informacija:
1. Božiji poslanik s.a.v.s. odvaja o­no što je obaveza (fard) od o­noga šta je na bazi dobrovoljnog (sunnet ili mustehab).
2. Hadis ukazuje da pored propisanih ibadeta imaju i dobrovoljni ibadeti (nafile). Vidimo kako Resulullah s.a.v.s. na vrlo lijep način preporučuje i nafile.
3. Iz hadisa se da vidjeti lijep način postavljanja pitanja. Kratka i jasna i što je najbitnije: pitanja sa određenim ciljem. često se desi da se postavljanju pitanja samo da bi se pitanja postavljala. To nije islamski način ponašanja.
4. Iz Poslanikovih s.a.v.s. odgovora izbija mudrost i umijeće još ljepšeg odgovaranja na postavljena pitanja. Isto tako kratko, jasno i precizno.
5. Na kraju hadisa riječi Božijeg poslanika s.a.v.s. “Uspio je ako je rekao istinu”, ne znače da čovjek neće uspjeti ako dođe sa dobrovoljnim ibadetima. Naprotiv, to će biti još snažnija potvrda njegovom uspjehu.

Sabahuddin S.

Leave a Reply

*

captcha *