– Ako se – kaže Ebu-Abdullah (Buhari) – ma šta od te savršenosti ostavi, ona će biti manjkava.

44. PRIČAO NAM JE Muslim b. Inrahim, njemu ispričao Hišam, ovome Katade prenoseći od Enesa, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao:
„Iz vatre će izaći ko god je očitovao da ‘nema Boga osima Allaha’ i u čijem srcu ima dobra koliko težine jednog ječmenog zrna. Iz vatre će izaći svako ko je očitovao da ‘nema Boga osim Allaha’ i u čijem srcu ima dobra težine pšeničnog zrna. Iz vatre će izaći i onaj koji je očitovao da ‘nema Boga osim Allaha’ , a u čijem srcu ima dobra težine jedne trunke (praške).“
Ebu-Abdullah (Bahari) kaže:
– Eban je kazao, da mu je pričao Katade, ovome Enes prenoseći od Vjerovjesnika, sallallahu ajehi ve sellem, umjesto izraza „dobra“ izraz „vjerovanja“.1

1. U prethodnom poglavlju istaknuta je Allahova, dželle šanuhu, naklonost prema onim koji su ustrajni u vršenju dobrih dijela, a u ovom upozorava se na uvećavanje, odnosno, smanjivanje vjerskog uvjerenja.
Nema sumnje da se ustrajnim vršenjem dobrih i pobožnih dijela vjerovanje jača i povećava, a u protivnom slabi i smanjuje. Ovaj stav Buhari potkrepljuje sa navedena tri ajeta. Prva dva ajeta izričito govore o uvećavanju vjerovanja, a iz trećeg analognim zaključivanjem razumije se još i smanjivanje vjerovanja, ukoliko se ne vrše dosljedno obligatno vjerske dužnosti.
U hadisu upotrijebljen izraz „dobro“ (hajr) treba shvatiti u smislu „vjerovanje“ svega što je Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, objavljeno, te očitovanje i praktično primjenjivanje vjerskih dužnosti. Neki smatraju da se pod izrazom „dobro“ podrazumijevaju „dobra, Allahu, dželle šanuhu, ugodna, a za ljude korisna djela, koja su odraz čvrstog i dobrog vjerovanja.“
Iz hadisa se zaključuje još :
– kompariranjem vjerovanja sa zrnima žitarica aludira se na stepene jakosti vjerovanja, na njegovo umanjivanje, odnosno povećanje;
– vjernik koji je griješio , dospjet će u Pakao i time biti kažnjen za svoju neposlušnost Allahu,dželle šanuhu;
– musliman koji čini velike grijehe ne smatra se kafirom i neće vječno ostati u Vatri;
– spoznaja srcem bez javnog očitovanja nije dovoljna, a niti formalno očitavanje bez stvarnog istinskog  uvjerenja.
islambosna.ba

Leave a Reply

*

captcha *