IslamBosna.ba – Ebu Bekr es-Siddik, r.a., čovjek kojeg je Allahov Poslanik, s.a.v.s., prozvao es-Siddikom, istinoljubivim, prvi od odraslih muškaraca koji je prihvatio islam i čijim sebebom je islam prihvatila većina onih od deseterice kojima je Poslanik, s.a.v.s., obećao Džennet.

Brojne su odlike ovog plemenitog ashaba. Imam Muslim u svojoj Zbirci bilježi hadis, br. 2382, u kojem stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Najdarežljiviji prema meni, kada je riječ o životu i imetku je Ebu Bekr. Kada bih birao prisnog prijatelja (halila), izabrao bih Ebu Bekra. Međutim, povezuje nas islamsko bratstvo. Neka u džamiji ostane samo Ebu Bekrov ulaz.

U drugom hadisu, kojeg također bilježi imam Muslim stoji: Obavijestio me ‘Amr b. el-‘As, r.a., da ga je Allahov Poslanik, s.a.v.s., postavio za vojskovođu u bici Zatu-s-selasil. Potom sam došao i upitao ga: Koja ti je osoba najdraža?
Rekao je: ‘Aiša!
Upitao sam: A od muškaraca?
Rekao je: Njen otac!
Potom sam upitao: A onda?
Rekao je: Omer!, i počeo je nabrajati muškarce.

U hadisu kojeg bilježi imam Bejheki navodi se da je Ebu Bekrov iman veći od imana svih muslimana do Sudnjega dana.

Za razliku od ovakvog viđenja i tretiranja ovog velikog ashaba, šije imaju sasvim drugačije poglede. Veliki šiijski autoritet, Muhammed Bakir el-Medžlisi, u svome djelu Hakku el-jeqin, na strani 519 kaže: Jedan od principa našeg vjerovanja jeste odricanje od četiri kipa: Ebu Bekra, Omera, Osmana i Mu’avije i od četiri žene: Aiše, Hafse, Hind i Ummu Hakem, od svih njihovih sljedbenika. Smatramo da su oni najgora Allahova stvorenja na Zemlji i iman u Allaha, Poslanika i imame nije potpun ako se njih ne odreknemo.

Drugi šiijski autoritet, el-Keši, u svome djeli Ridžalu el-Keši, djelu koje tretira biografije prenosilaca hadisa, na strani 60 i 61 spominje predaju u kojoj se navodi da je Muhammed b. Ebi Bekr, sin Ebu Bekra, r.a., kada je Alija imenovan za halifu, pružio ruku Aliji, r.a., dao mu prisegu i kazao: Svjedočim da si ti imam koji se treba slijediti i svjedočim da je moj otac (tj. Ebu Bekr, r.a.) u Vatri.

Brojne su druge predaje koje omalovažavaju ovog velikog ashaba. Jedna od njih je i izmišljena dova koja se pripisuje Aliji, r.a., a koja se nalazi u brojnim knjigama njihovih imama Tuhfetu el-Avvam, na strani 214 i 215, a recenzent ove knjige je bio i sam Homejni. Ta dova se naziva “Dova o dva kurejšijska kipa” – aludirajući time na Ebu Bekra i Omera. U ovoj dovi, između ostalog stoji: Allahu, prokuni dva kurejšijska kipa i taguta, kao i njihove dvije kćerke koje su se protivile Tvojoj naredbi i porekle Tvoju objavu, zanemarile Tvoje blagodati, bile neposlušne Tvome Poslaniku, okrenule Tvoju vjeru i promijenile Tvoju knjigu. Na kraju se četiri puta ponavlja: Allahu moj, kazni ih kaznom od koje će utočište tražiti stanovnici Vatre.

Brojne su druge predaje u šiijskim djelima koje negativno govore o ovom velikom ashabu, najodabranijem čovjeku pod nebeskim svodom nakon poslanika i vjerovjesnika, a u ovom radu, zbog ograničenog prostora, zadovoljili smo se spomenuti samo nekoliko od njih.

IslamBosna.ba

Povezano:

Šta šije govore o Poslanikovom sinu Ibrahimu

Odnos šija prema Poslanikovim, s.a.v.s., kćerkama