… kvalitet deklariranom, odnosno bez provjere da li pretplatnikova pristupna mreža podržava te brzine, izjavila je danas u razgovoru za Fenu glasnogovornica RAK-a Amela Odobašić.

Odobašić naglašava da je također predviđeno ovlaštenje Agencije da donese posebne propise kojima će se propisati vrsta i način mjerenja kvaliteta internet usluge, kao i naložiti druge potrebne mjere kojima će se omogućiti mjerenje kvaliteta internet usluge.

Naime, na sjednici Vijeća RAK-a održanoj u utorak usvojen je prijedlog da se Pravilo o obavljanju djelatnosti davaoca

pristupa internetu uputi na javne konsultacije.

Odobašić podsjeća da je Zakonom o komunikacijama propisano da je za pružanje internet usluga potrebna dozvola do potpune liberalizacije tržišta, kako propisuje sektorska politika Vijeća ministara BiH.

 

A prema ciljevima dokumenta “Odluka o politici sektora telekomunikacija Bosne i Hercegovine za period 2008. – 2012. godine” definira se kao jedan od najvažnijih strateških ciljeva osiguranje potpune konkurentnosti na tržištu telekomunikacija, kroz nastavak liberalizacije fiksnih, mobilnih i internet operatora.

 

Nova pravila su i obaveza BiH prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, prema kojima je BiH dužna da svoje propise harmonizira sa legislativom Evropske unije i u ovoj oblasti.

– Posebnim članom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju propisuje se da će strane naročito jačati saradnju u oblasti mreža elektronskih komunikacija i usluga elektronskih komunikacija, s krajnjim ciljem da Bosna i Hercegovina usvoji pravnu stečevinu EU u tom sektoru godinu dana nakon stupanja na snagu sporazuma, naglasila je Odobašić.

 

U nacrtu novih pravila propisano je da se pravo na započinjanje obavljanja djelatnosti stiče se registracijom kod Regulatorne agencije za komunikacije. Time je dosadašnji postupak izdavanja dozvole sveden na postupak registracije kod Agencije koji se pokreće po prijavi zainteresovanog lica.

– O izvršenoj registraciji donosi se rješenje kojim se utvrđuje da je registriranom ISP-u izdata dozvola za pružanje pristupa internetu na elektronskim komunikacionim mrežama u BiH. Dozvola u dosadašnjoj formi, kao zaseban dokument, se ne izdaje, navodi Odobašić.

Dodala je kako se minimalna lista prava koja ima svaki davalac javno dostupnog komercijalnog interneta zasniva na odredbama direktivne Evropske komisije i precizirana je, dijelom, uvažavajući i dosadašnju praksu Agencije.

Postupak za sticanje prava na obavljanje djelatnosti sveden je na postupak po prijavi, te započinje podnesenom prijavom i okončava se donošenjem Rješenja o registraciji. U svrhu obavještavanje o izdatoj dozvoli predviđeno je objavljivanje liste registrovanih ISP na web stranici Agencije, kazala je glasnogovornica RAK-a Amela Odobašić.

 

(FENA)

Leave a Reply

*

captcha *